fbpx

Regulamin zajęć

Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stację Akademię Rozwoju.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika;
 2. Przez Organizatora rozumie się firmę SAR – Stacja Akademia Rozwoju, NIP 8512853520, z siedzibą przy ul. Rolniczej 23B, 72-006 Mierzyn, prowadzoną przez Michała Czubakowskiego;
 3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w choćby jednych zajęciach;
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć, prezentowanym na stronie internetowej Organizatora chyba, że będą prowadzone zajęcia indywidualne z Uczestnikiem, wówczas harmonogram będzie ustalony indywidualnie;
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zajęć;
 6. Zajęcia odbywają się w w sali przy ul. Łukasińskiego 110, 71-215 Szczecin oraz online.

§2. Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstające w związku z zajęciami, pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją umowy;
 2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje Opiekun;
 3. Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

§3. Obowiązki organizatora

 1. Zajęcia prowadzone są z dopasowaniem tematyki zajęć oraz stopnia zaawansowania i indywidualnych predyspozycji uczestników;
 2. Organizator zapewnia wszystkie materiały do zajęć;
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, telefony komórkowe oraz inne przedmioty wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich posiadaniu;
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia grup wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby uczestników do stworzenia danej grupy;
 5. W razie choroby prowadzącego Organizator zapewnia zastępstwo lub natychmiast informuje uczestników, że zajęcia się nie odbędą;
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

§4. Obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń prowadzącego;
 2. Uczestnik ma obowiązek uczęszczać na warsztaty regularnie oraz przychodzić na zajęcia punktualnie;
 3. Uczestnicy warsztatów obowiązani są używać udostępnionej im sali, jej wyposażenia oraz materiałów plastycznych zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazówkami instruktora prowadzącego zajęcia. Wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania sprzętu oraz wyposażenia sali oraz pracowni, opiekun prawny dziecka oraz dorosły uczestnik warsztatów zobowiązuje się pokryć szkodę z własnych środków;
 4. Niniejszy regulamin nie zwalnia Uczestników warsztatów od obowiązku przestrzegania regulaminu użytkowania udostępnionej im sali;
 5. Uczestnicy szanują udostępniane im podczas zajęć materiały, materiały plastyczne oraz swoje prace jak i prace innych uczestników. Każdorazowo po zakończonych zajęciach Uczestnicy sprzątają po sobie swoje stanowisko pracy, myją po sobie pędzle oraz kubki na wodę, odkładają materiały plastyczne na wskazane miejsce. Uczestnicy podpisują swoje prace Imieniem i nazwiskiem oraz datą;
 6. Podczas trwania warsztatów plastycznych Uczestnicy nie korzystają z urządzeń mobilnych jak np. telefony komórkowe czy tablety. Uczestnik zajęć obowiązany jest nie przeszkadzać innym uczestnikom w zajęciach, w przeciwnym wypadku może zostać poproszony przez prowadzącego o opuszczenie zajęć a Opiekun Uczestnika niepełnoletniego o odebranie Uczestnika z zajęć przed ich ukończeniem;
 7. W pracowni wszystkich Uczestników obowiązuje poszanowanie zasad kultury osobistej oraz wzajemnego szacunku;
 8. W razie planowanej nieobecności należy powiadomić organizatora telefonicznie, przez aplikację internetową lub SMS-sem, podpisanym imieniem i nazwiskiem Użytkownika. SMS-y nie podpisane nazwiskiem mogą nie zostać zidentyfikowane przez Organizatora;
 9. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swoich prac w mediach;
 10. W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach przez Uczestnika, Uczestnik lub Opiekun uczestnika wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Stacji Akademii Rozwoju www.stacjaar.pl, zawierający dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia warsztatów przez Organizatora oraz umożliwienia przez Organizatora wystawienia rachunku;
 11. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie prawdziwych danych osobowych;
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu Organizatorowi, dla celów prowadzenia warsztatów;
 13. Dziecko może być odebrane z zajęć tylko przez osobę, która została upoważniona pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego;
 14. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, fotoksiążek, ulotek reklamowych, plakatów, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych, z wydarzeń zorganizowanych w ramach zajęć prowadzonych przez Organizatora. Zgoda nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie i dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję Organizatora;
 15. Rodzic/opiekun prawny składając Organizatorowi dokumentację wymaganą w umowie o organizację zajęć, ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.

§5. Prace plastyczne

 1. Prace plastyczne stworzone w trakcie trwania warsztatów stają się własnością Uczestnika z chwilą ich ukończenia;
 2. Uczestnik udziela zgody na przechowanie swoich prac, przez okres nie dłuższy niż rok oraz na ich ewentualną ekspozycję;
 3. Uczestnik nie będzie rościł sobie praw majątkowych z tytułu ekspozycji swoich prac oraz ewentualnej publikacji prac w mediach;
 4. Na prośbę organizatora Uczestnik jest obowiązany do odebrania swoich prac bezpośrednio po zajęciach;
 5. W razie wcześniejszej rezygnacji z zajęć albo braku wyrażenia zgody na ekspozycję prac, Uczestnik jest zobowiązany do odebrania prac od Organizatora, w przeciwnym razie może dojść do ich przepadku;
 6. Po zakończeniu ekspozycji prac Uczestnik zobowiązany jest do odebrania swoich prac od Organizatora, w przeciwnym razie może dojść do ich przepadku, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 7. Opiekun Uczestnika ma pełny wgląd do prac stworzonych przez Uczestnika podczas warsztatów plastycznych, po zakończeniu zajęć wraz z omówieniem przez prowadzącego postępów Uczestnika.

§6. Przygotowanie do zajęć

 1. Uczestnik nie musi przynosić na warsztaty żadnych własnych materiałów plastycznych, natomiast proszony jest o przynoszenie stroju przystosowanego do zajęć plastycznych np. fartuch lub ubranie, które może ulec trwałemu zabrudzeniu np. poprzez farby, klej lub inne materiały używane podczas zajęć;
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone podczas zajęć ubrania lub obuwie. Przydatna będzie również wodoszczelna teczka na ramię albo ostatecznie tuba do przenoszenia prac, szkicownik o sztywnej okładce do przygotowywania w domu projektów na zajęcia;
 3. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, sala dla uczestników jest dostępna i otwarta na 10 minut przed zajęciami i pozwala na przygotowanie uczestnika do zajęć.

§7. Bezpieczeństwo uczestników

 1. Za bezpieczeństwo małoletnich uczestników zajęć w trakcie ich trwania odpowiada instruktor prowadzący lub osoba go zastępująca;
 2. Opiekunowie Uczestników małoletnich obowiązani są do odebrania dzieci niezwłocznie po zakończonych zajęciach;
 3. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru uczestnika z warsztatów, ich danych personalnych oraz numerów telefonu;
 4. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna. Niezłożenie żadnego oświadczenia zwalnia organizatora oraz instruktora z odpowiedzialności za małoletniego uczestnika zajęć, który nie został odebrany przez opiekuna prawnego;
 5. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych leków, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach oraz wszelkich innych informacji istotnych dla Prowadzących zajęcia;
 6. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu warsztatów w trakcie trwania zajęć, chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim wypadku uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do sali w której organizowane są zajęcia albo innego umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca;
 7. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun.

§8. Płatności

 1. Uczestnik obowiązany jest uiszczać opłaty z góry za warsztaty w których zobowiązał się uczestniczyć;
 2. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia go do żądania zwrotu dokonanej opłaty i traktowana jest jako dobrowolna rezygnacja z warsztatów;
 3. Dowodem wpłaty są: paragon, faktura lub potwierdzenie przelewu na konto Organizatora;
 4. Płatności za udział w zajęciach, w stałej kwocie określonej w umowie, uiszczane są miesięcznie z góry, do 7-go dnia każdego miesiąca, na konto organizatora lub gotówką bezpośrednio przed zajęciami;
 5. W okresach przerw szkolnych (w tym w wakacje, ferie zimowe) oraz przerw świątecznych, zajęcia prowadzone są w zmienionym trybie. Informacje o tych zmianach Organizator zamieszczać będzie na swojej witrynie internetowej www.malinowska.pl/warsztaty.

§9. Sposoby płatności

 1. Płatność może być dokonana gotówką, przelewem lub przez aplikację;
 2. Przelewu dokonuje się na numer konta Organizatora:
  Santander Bank Polska S.A., nr konta: 07 1090 2806 0000 0001 5359 6164
  a Uczestnik obowiązany jest dostarczyć Organizatorowi potwierdzenie przelewu w tym samym czasie, w którym obowiązany jest do dokonania płatności.

§10. Formy uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo odrobienia nieobecności na innych zajęciach w danym miesiącu, pod warunkiem wolnego miejsca na wybranych zajęciach;
 2. Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia osoby na zajęcia z powodu wyczerpania miejsc w danej grupie lub z powodu innych, nie ujętych w niniejszym regulaminie okoliczności;
 3. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu na zajęcia w przypadku nieopłacenia udziału w Warsztatach w terminie wskazanym w umowie.

§11. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail;
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań;
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających dobre imię osób trzecich;
  2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem;
 4. Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu (3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamerki.

§12. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Sposób podpisywania umowy z Uczestnikiem lub Opiekunem Uczestnika:

 1. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.
  Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika (lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy: SAR – Stacja Akademia Rozwoju, której właścicielem jest Michał Czubakowski, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub;
 2. Podpisanie umowy zachodzi poprzez podpisanie fizycznego dokumentu lub;
 3. Umowa uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Stację Akademię Rozwoju (dalej: „Umowa”) zawierana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. za pomocą poczty e-mail (adres Organizatora: kontakt@stacjaar.pl). Do zawarcia współpracy wystarczy przesłanie Organizatorowi skanu podpisanej Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a której treść jest ustalana przez strony w drodze korespondencji e-mail.
 4. Oprócz zapisu o podpisaniu umowy w regulaminie musi się również znaleźć zapis o odstąpieniu od umowy (ważne: to nie to samo co reklamacja!). Opis procesu musi zawierać informacje w jaki sposób można odstąpić od umowy, do kiedy można od niej odstąpić oraz jaka kwota zostaje uczestnikowi zwrócona..

Odstąpienie od umowy:

 1. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
 2. Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu.
 3. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości 50% kosztu zajęć opłaconych a nie odbytych. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok uczestnictwa w zajęciach, nie dotyczy opłat miesięcznych;
 4. W przypadku opłat miesięcznych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z zajęć po ich rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy organizatora;
 6. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach otrzymują zwrot wpłaconych środków za niezrealizowane zajęcia wyłącznie, jeśli rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie trzecich zajęć. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po upływie czwartych zajęć, środki nie będą zwracane.

§13. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego;
 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Organizatora podany w Umowie na Zajęcia. Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez organizatora (adres email: kontakt@stacjaar.pl), numer telefonu 450 130 000 (w godz. 09:00–17:00, od poniedziałku do piątku);
 3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże na papierze, innym trwałym nośniku lub za pomocą poczty e-mail;
 4. Organizator nie udziela gwarancji na Zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§14. Polityka prywatności - RODO

Jako Uczestnik (opiekun prawny Uczestnika) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od SAR – Stacja Akademia Rozwoju, NIP 8512853520, z siedzibą przy ul. Rolniczej 23B, 72-006 Mierzyn, prowadzoną przez Michała Czubakowskiego, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2016r. poz 922 z późn zm.) Organizator oświadcza, iż posiadane dane osobowe Uczestnika (Opiekuna prawnego) nie zostaną przekazane osobom trzecim, będą wykorzystane wyłącznie dla celów informacyjnych oraz marketingowych Organizatora, oraz że będą przechowywane w sposób właściwy dla danych wrażliwych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.