Regulamin zajęć

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez firmę SAR – Stacja Akademia Rozwoju z siedzibą w Mierzynie, ul. Rolnicza 23 B, nr NIP: 7761569898, zwaną dalej “Organizatorem” .
 2. Zajęcia odbywają się w godzinach od 7.30 do 17.00, w dniach 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020, 21.08.2020, w budynku WSIE w Szczecinie, ul. Mickiewicza 47. Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.stacjaar.pl, min. 3 dni przed wybranym terminem zajęć.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 lat do 13 lat.
 4. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować Organizatora o chorobie przewlekłej dziecka na etapie zapisywania na zajęcia i dostarczyć opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 5. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach na podstawie zawartej z Organizatorem umowy o organizację zajęć.
 6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla dziecka na czas trwania zajęć.
 7. Organizator zapewnia dwa posiłki w czasie zajęć (śniadanie, obiad). Posiłki są wydawane w lokalu gastronomicznym.
 8. W sali zajęć Organizator zapewnia wodę do picia dla dzieci.
 9. W trakcie zajęć dzieci wychodzą pod opieką kadry prowadzącej zajęcia, poza budynek, w którym odbywają się zajęcia, na posiłki oraz planowane wycieczki na terenie Szczecina, na co rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę.
 10. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wezwanie przez Organizatora karetki pogotowia ratunkowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.
 11. Rodzic/ Opiekun prawny zobowiązuje się do zapoznania się z informacją o ochronie danych osobowych umieszczonych na stronie internetowej Organizatora.
 12. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, fotoksiążek, ulotek reklamowych, plakatów, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych, z wydarzeń zorganizowanych w ramach zajęć prowadzonych przez Organizatora. Zgoda nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie i dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję Organizatora.
 13. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do wypełnienia i złożenia Organizatorowi dokumentacji wskazanej w umowie o organizację zajęć, w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Niedostarczenie dokumentacji może skutkować usunięciem dziecka z listy zajęć.
 14. Rodzic/opiekun prawny składając Organizatorowi dokumentację wymaganą w umowie o organizację zajęć, ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.
 15. Dziecko może być odebrane z zajęć tylko przez osobę, która została upoważniona pisemnie przez rodzica/opiekuna prawnego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej liczby uczestników na min. 5 dni przed planowanym terminem zajęć oraz bez wcześniejszej informacji w sytuacjach niezależnych od Organizatora, tj.sytuacje losowe, działania siły wyższej, stan epidemii/pandemii.
 17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez dziecko podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dziecka, a dokonanych przez innych uczestników zajęć. Na zajęcia dziecko nie powinno przynosić cennych urządzeń, np. telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki, itp.
 18. Rodzic/opiekun prawny akceptuje Regulamin przeciwdziałania zarażeniom COVID-19, który otrzymał od Organizatora.
 19. Rodzic/opiekun prawny dziecka oddając dziecko na zajęcia jest świadomy istnienia czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID- 19 i w przypadku zachorowania nie będzie wnosił skarg i zażaleń oraz nie będzie rościł od Organizatora zadośćuczynienia w jakiejkolwiek formie.
 20. Udział dziecka w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 22. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zajęć jest firma SAR – Stacja Akademia Rozwoju, z siedzibą w Mierzynie, ul. Rolnicza 23 B, nr NIP 7761569898.
 23. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w celu realizacji i zajęć przez firmę SAR – Stacja Akademia Rozwoju, z siedzibą w Mierzynie, ul. Rolnicza 23 B, nr NIP 7761569898.