fbpx

REGULAMIN PRZECIWDZIAŁANIA ZARAŻENIOM COVID-19

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.
 2. Celem niniejszego Regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zarażenia COVID-19, wśród uczestników zajęć oraz kadry prowadzącej zajęcia.

Sposób organizacji zajęć

 1. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, co poświadcza rodzic/opiekun prawny dziecka w pisemnym oświadczeniu, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nie może uczestniczyć w zajęciach.
 2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem dziecka na zajęcia w czasie pandemii COVID-19, która może skutkować zarażeniem COVID-19.
 3. Rodzic/opiekun prawny, składając wymaganą przez Organizatora dokumentację związaną z przeciwdziałaniem zarażeniom COVID-19, ponosi odpowiedzialność karną za podanie w niej nieprawdziwych informacji.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach w karcie uczestnika zajęć oraz w oświadczeniu o stanie zdrowia. W przypadku występowania chorób przewlekłych należny dostarczyć opinie lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 5. W sali zajęć może przebywać maksymalnie 14 dzieci.
 6. Minimalna przestrzeń sali zajęć nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego członka kadry prowadzącej zajęcia.
 7. Do przestrzeni, o której mowa w pkt. 6 nie wlicza się pomieszczeń jak kuchnia, ciągi komunikacji wewnętrznej, pomieszczenia porządkowe, magazynowe, higieniczno – sanitarne. Powierzchnię sali zajęć wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.
 8. Zabronione jest prowadzenie zajęć z udziałem osób trzecich (niebędących kadrą prowadzącą zajęcia).
 9. Z sali zajęć zostały usunięte przedmioty, których nie da się zdezynfekować. Wszystkie przybory wykorzystywane do prowadzenia zajęć są dokładnie dezynfekowane lub czyszczone.
 10. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci jakichkolwiek przedmiotów na zajęcia, np. zabawki, książki, elektronika, itd.
 11. Podczas zajęć woda do picia podawana jest dzieciom w jednorazowych kubkach przez kadrę prowadzącą.
 12. Posiłki serwowane są dzieciom w lokalu gastronomicznym, w którym stosowane są wytyczne dla gastronomii z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Posiłki będą wydawane w czasie specjalnie zarezerwowanym dla Organizatora, tylko dla uczestników zajęć.

Czynności sanitarno – higieniczne

 1. Przy wejściu do budynku, w którym odbywają się zajęcia oraz przed wejściem do sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, którego ma obowiązek użyć każda wchodząca osoba. Organizator regularnie sprawdza stan pojemnika z płynem i uzupełnia go w razie potrzeby
 2. Organizator zobowiązany jest do regularnego dokonywania prac porządkowych. Krzesła oraz powierzchnie płaskie, w tym blaty, dezynfekowane są w czasie, kiedy dzieci znajdują się poza salą zajęć.
 3. Sala zajęć wietrzona są co najmniej raz na godzinę.
 4. Toalety dezynfekowane są na bieżąco przez Organizatora.
 5. Kadra prowadząca zajęcia pilnuje, aby dzieci myły ręce po przyjściu na zajęcia, przed jedzeniem, po powrocie z planowanych wycieczek, po skorzystaniu z toalety.
 6. Na zajęciach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci jak i przez kadrę. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczania.
 7. W budynku, w którym odbywają się zajęcia wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji.
 8. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka, jest ono izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu do momentu odebrania przez rodzica/opiekuna prawnego, który bezzwłocznie zostaje o tym poinformowany.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 1. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, co poświadcza rodzic/opiekun prawny dziecka w pisemnym oświadczeniu, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nie może uczestniczyć w zajęciach.
 2. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
 3. Przy wejściu do budynku, w którym znajduje się sala zajęciowa znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, którego ma obowiązek użyć każda wchodząca osoba.
 4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający/odbierający dziecko, musi posiadać środki ochrony osobistej (maseczka).
 5. Rodzic/opiekun prawny dziecka nie może wejść do sali zajęć. W wyznaczonym miejscu przy wejściu do budynku, w którym odbywają się zajęcia, następuje przekazanie dzieci kadrze prowadzącej zajęcia. W tym samym miejscu następuje przekazanie dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu po zakończeniu zajęć. Kadra utrzymuje odstęp min. 1,5 m od osoby przyprowadzającej/odbierającej dziecko oraz jest wyposażona w maseczkę. Stosowana jest zasada – 1 osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko w odstępie 1,5 m od kolejnej osoby, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności .
 6. Przed odebraniem dziecka na zajęcia, kadra prowadząca zajęcia dokonuje pomiaru temperatury dziecka przy pomocy termometru bezdotykowego. Jeżeli temperatura będzie wynosić 37,5 C i powyżej, dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.

Kontakt z osobami trzecimi

 1. W przypadku konieczności kontaktu z osobą trzecią, kadra prowadząca zajęcia zachowuje odległość co najmniej 1,5 m oraz korzysta ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 2. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi wymagana jest dezynfekcja rąk. W przypadku stosowania rękawiczek ochronnych, konieczna jest ich wymiana na nowe.

Kadra prowadząca zajęcia.

 1. Zajęcia mogą być prowadzone jedynie przez osobę zdrową, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, konieczne jest pozostanie w domu i telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym w szpitalu, a w razie pogorszenia stanu zdrowia z numerem 999 lub 112, gdzie należy poinformować operatora o możliwości zakażenia COVID-19.
 2. W przypadku wystąpienia niepojących objawów chorobowych wśród kadry prowadzącej zajęcia, sugerujących zakażenie COVID-19, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Wstrzymane zostaje przyjmowanie dzieci na zajęcia, a te które już się znajdują, muszą niezwłocznie zostać odebrane. Rodzic/opiekun prawny jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik odsunięty od pracy, zostaje gruntownie posprzątany i zdezynfekowany. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie co osoba podejrzana o zakażenie, w miejscu prowadzenia zajęć
 4. Państwowy Inspektor Sanitarny ustali, czy wdrażać dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Pozostałe regulacje

 1. Z treścią niniejszego Regulaminu zobowiązani są zapoznać się: kadra prowadząca zajęcia, rodzic/opiekun prawny dziecka.
 2. Aktualizacja informacji dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID -19 będzie umieszczane na stronie internetowej Organizatora.

Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu poprawienia jej dostępności, personalizacji, obsługi kont użytkowników czy aby zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie. Każdy może sam decydować o tym czy dopuszcza pliki cookies, ustawiając odpowiednio swoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.